Privacyverklaring – Opleidingscentrum van de schoonmaak - OCS

In het kader van de Europese wetgeving betreffende de gegevensbescherming, geven wij u onderstaand meer uitleg over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden verwerkt door OCS vzw, Nerviërslaan 117 te 1040 Brussel (KBO 0442.265.164)

De website OCS-CFN.be heeft als doel u informatie te verstrekken over opleidingsmogelijkheden voor de arbeiders en de werkgevers van de schoonmaaksector (paritair comité nr 121).

1. Bescherming van de persoonsgegevens

OCS-CFN.be is een website beheerd door het opleidingscentrum van de schoonmaak, dat onder meer tot doel heeft

 • Het organiseren en op zich nemen van allerhande beroepsopleidingen in het kader van de schoonmaakactiviteiten die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de schoonmaak (PC 121) en dit zowel voor jongeren, volwassenen, risicogroepen als werkzoekenden
 • Het uitvoeren of laten uitvoeren van studies in het kader van de realisatie van de doelstellingen
 • Het nemen van initiatieven ter financiering
 • ...

OCS verbindt er zich toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

2. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van OCS zoals
gedefinieerd in zijn statuten.

3. Wat is de wettelijke basis?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is:

 • de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid;
 • de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1968, gesloten in de schoot van het paritair comité voor de schoonmaak tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten;
 • de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid;
 • het koninklijk besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de fondsen voor bestaanszekerheid betreft;
 • de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2008 betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen;
 • de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2016 betreffende syndicale vorming;
 • de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018 betreffende et recht op outplacement voor sommige werknemers.

Bron:
- Belgisch staatsblad
- CAO’s paritair comité voor de schoonmaak (PC 121)

4. Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijks- en bisregister (naam, adres, ...);
 • uw contactgegevens;
 • de bijzondere gebeurtenissen in uw aansluiting (zoals indiensttreding, uittreding, uitbetalingen);
 • uw loopbaangegevens (DmfA-aangifte).

5. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?

 • uw persoonsgegevens:
  - Rijksregister;
  - Officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
 • uw contactgegevens:
  - via aanvraagformulieren tot uitkering;
  - via uw werkgever;
  - via uw vakbond.
 • uw loopbaangegevens:
  - Officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
 • uw betalingsgegevens:
  - via aanvraagformulieren tot uitkering;
  - via uw werkgever;
  - via uw vakbond.

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen gedurende uw volledige beroepsloopbaan met het oog op het vaststellen van uw rechten op de voordelen van bestaanszekerheid.

7. Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens communiceren?

 • de openbare instellingen (FOD Financiën, RSZ, ...) in het kader van hun wettelijke opdrachten;
 • de derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken (uw werkgever / uw vakbond);
 • de derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de privacy commissie (gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, ...).

Verder worden de gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.

8. Welke rechten hebt u?

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten, leeft OCS de wetgeving na. Binnen de grenzen van deze wetgeving hebt u het recht om:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken (dit kan onze dienstverlening in het gedrang brengen);
 • bezwaar te maken tegen de verwerking en de overdracht van uw gegevens.

Daartoe neemt u contact op met onze DPO (Data Protection Officer) – DPO@fsend-sfsoo.be

9. Kunt u uw toestemming intrekken?

Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming (gegevens buiten het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid), kan U deze toestemming te alle tijden intrekken.

10. Hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, is het aangeraden zo snel mogelijk contact te nemen met onze DPO DPO@fsend-sfsoo.be

In geval van vragen of klachten kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit via mail commission@privacycommission.be.

11. Wijziging van deze privacyverklaring

Het OCS behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.