Terug naar overzicht

Programma syndicale vorming

1. BESLISSING

Paritair Comité van de Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen

 • Protocol van Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1999 betreffende tewerkstelling en vorming.
 • Beslissing van 8 september 1999 van het directiecomité van het Opleidingscentrum van de Schoonmaak.
 • Beslissing van 14 november 2001 van het directiecomité van het Opleidingscentrum van de Schoonmaak.
 • Protocol van Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2016 in uitvoering van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor loonkostontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016

2. IN AANMERKING KOMENDE OPLEIDINGEN

Cursussen of seminaries, georganiseerd door de vakverenigingen of door hun beroepscentrales op tijdstippen die samenvallen met de normale arbeidsuren en die gericht zijn op de vervolmaking van de economische, sociale en technische kennis van de begunstigden.

De opleidingen waarvoor op een andere wijze in de betaling van het loonverlies wordt voorzien, komen niet in aanmerking voor onderhavig systeem. (bv betaald educatief verlof)

3. BEGUNSTIGDEN

 • de effectieven en plaatsvervangers van de ondernemingsraad (O.R.)
 • de effectieven en plaatsvervangers van het Comité voor Preventie en Bescherming (C.P.B.)
 • de militanten (niet verkozen beschermde kandidaten bij de sociale verkiezingen) (MIL)
 • de effectieven en plaatsvervangers van de Syndicale Delegatie (S.D.)

4. QUOTA VAN DE OPLEIDING PER BEGUNSTIGDE

Per kalenderjaar maximum 10 dagen per effectief mandaat in O.R., C.P.B. en S.D.
Vanaf 1 januari 2016 wordt het maximum van 10 op 12 dagen gebracht.

Voorbeeld vanaf 1 januari 2016
Een onderneming beschikt over 15 mandaten die als volgt zijn verdeeld:

 • 4 voor syndicaat A
 • 5 voor syndicaat B
 • 6 voor syndicaat C

De onderneming kan subsidies ontvangen voor syndicale vorming voor maximum

 • 48 dagen voor syndicaat A
 • 60 dagen voor syndicaat B
 • 72 dagen voor syndicaat C

De aan elk syndicaat toegekende dagen zijn te verdelen tussen hun rechthebbenden (gemandateerden, plaatsvervangers, militanten en syndicale afgevaardigden) naar behoefte van het betreffende syndicaat zonder individuele limiet per rechthebbende.

Met het oog op de controle van de uitbetaling van subsidies aan de ondernemingen, dient het Opleidingscentrum van de schoonmaak op de hoogte te worden gesteld van het aantal effectieve mandaten per syndicaat alsook van de lijst van de werknemers die in aanmerking komen voor het volgen van een syndicale vorming. Deze informatie wordt door de ondernemingen verstrekt aan het OCS, na elke sociale verkiezing en telkens wanneer er zich een wijziging voordoet.

5. PROCEDURE

5.1 VOOR DE SYNDICALE ORGANISATIES

5.1.1 Minstens twee weken op voorhand vrijstelling voor de arbeiders aan de werkgever vragen voor de syndicale opleiding: Formulier I - Aanvraag tot vrijstelling voor een syndicale vorming

Dit formulier is in tweevoud op te maken:

- 1 voor het schoonmaakbedrijf
- 1 voor de syndicale organisatie

5.1.2 Tijdens de opleiding laat de organisator een aanwezigheidslijst invullen: Formulier II - Aanwezigheidslijst

Dit formulier is in tweevoud op te maken:

- 1 voor de syndicale organisatie
- 1 voor het Opleidingscentrum van de schoonmaak

Na elke lesdag overhandigt de syndicale organisatie een aanwezigheidsattest aan de werknemer om aan zijn werkgever te bezorgen.

5.2 VOOR HET SCHOONMAAKBEDRIJF

5.2.1 Aan het eind van de opleiding bezorgt het schoonmaakbedrijf een afrekening van zijn onkosten aan het Opleidingscentrum van de schoonmaak door middel van Formulier III - Aanvraag tot uitkering kosten - syndicale vorming om zijn kosten terug te trekken.

De aanwezigheidsattesten, afgeleverd door de syndicale organisatie, dienen bij deze aanvraag tot uitkering van kosten te worden gevoegd.

6. FORMULIEREN

Volledig document Syndicale vorming
Formulier I - Aanvraag tot vrijstelling voor een syndicale vorming
Formulier II - Aanwezigheidslijst
Formulier III - Aanvraag tot uitkering kosten - syndicale vorming
 


Terug naar boven